moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Вчора купила собі в Plato прекрасні руденькі оксфорди, а це означає, що...
розпочинається мій новий захоплюючий проект "Зносити все, або 365 днів без купівлі одягу"!

Image-1

Насправді, мій шмотко-шопоголізм почав набирати тривожних обертів, і я зрозуміла, що треба щось робити. І головний мотив - навіть не економія грошей (хоча це теж), а те, щоб припинити нарешті захаращення простору і дати шанс вже наявним речам побачити світ.

Отже, до 15 вересня 2014 року я не купуватиму собі ніякого одягу і взуття (панчохи-шкарпетки і білизна не рахуються).
(поки писала, вже подумала, які в наступному серпні будуть чудові розпродажі, і мало не скоротила свій проект до 11 місяців... але ні, хворобу треба рубати на корню:))
Пишу про це тут, щоб все було серйозно і щоб перед вами час від часу звітувати. Проте ще точно не придумала, в якій саме формі - тому, дівчатка (думаю, це в першу чергу може зацікавити дівчаток:)), якщо є ідеї, як організувати жж-звітність про проект, пишіть! Як буде громадський інтерес і певні ідеї-побажання, може, зроблю окрему групу для зацікавлених.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:35 am
Powered by Dreamwidth Studios